Index

B_0001 - B_0002
B_0003 - B_0022
B_0023 - B_0024
B_0025 - B_0029
B_0030 - B_0071
B_0072 - B_0101
B_0102 - B_0128
B_0129 - B_0169
B_0170 - B_0184
B_0185 - B_0190
B_0191 - B_0199
B_0200 - B_0204
B_0205 - B_0216
B_0217 - B_0249
B_0250 - B_0305
B_0306 - B_0362
B_0363 - B_0427
B_0428 - B_0491
B_0492 - B_0543
B_0544 - B_0546
B_0547 - B_0565
B_0566 - B_0582
B_0583 - B_0718
B_0719 - B_0885
B_0886 - B_0903
B_0904 - B_0921
B_0922 - B_0939
B_0940 - B_1024
B_1025 - B_1108
B_1109 - B_1136
B_1137 - B_1157
B_1158 - B_1205
B_1206 - B_1209
B_1210 - B_1214
B_1215 - B_1215
B_1216 - B_1222
B_1223 - B_1223
B_1224 - B_1229
B_1230 - B_1236
B_1237 - B_1240
B_1241 - B_1257
B_1258 - B_1286
B_1287 - B_1347
B_1348 - B_1355
B_1356 - B_1361
B_1362 - B_1362
B_1363 - B_1365
B_1366 - B_1370
B_1371 - B_1405
B_1406 - B_1409
B_1410 - B_1424
B_1425 - B_1428
B_1429 - B_1430
B_1431 - B_1475
B_1476 - B_1489
B_1490 - B_1512
B_1513 - B_1519
B_1520 - B_1521

B 0922 - B 0939


B_0922-0_000.jpgIndex:
B_0922-0_000

Titel/Beschreibung:
Sefer Avodat ha-Kodesch / oder Schechitot ve-Bedikot

Druckort:
[Frankfurt/M.]

Jahr:
17./18. Jh.


B_0923-0_000.jpgIndex:
B_0923-0_000

Titel/Beschreibung:
Sefer Mate Mosche

Druckort:
Frankfurt/M.

Jahr:
1720


B_0924-0_000.jpgIndex:
B_0924-0_000

Titel/Beschreibung:
Sefer Kizur Schne Luchot ha-Brit

Druckort:
Frankfurt/M.

Jahr:
1724 oder 1725


B_0925-0_000.jpgIndex:
B_0925-0_000

Titel/Beschreibung:
[Seder Tefilla]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0926-0_000.jpgIndex:
B_0926-0_000

Titel/Beschreibung:
Chamischa Chumsche Tora

Druckort:
Frankfurt/Oder (Pseudo-Amsterdam)

Jahr:
08. November 11764


B_0927-0_000.jpgIndex:
B_0927-0_000

Titel/Beschreibung:
[Chamischa Chumsche Tora]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0928-0_000.jpgIndex:
B_0928-0_000

Titel/Beschreibung:
[Biblia Hebraica]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0929-0_000.jpgIndex:
B_0929-0_000

Titel/Beschreibung:
[Chamischa Chumsche Tora]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0930-0_000.jpgIndex:
B_0930-0_000

Titel/Beschreibung:
[Seder Tefilla]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0931-0_000.jpgIndex:
B_0931-0_000

Titel/Beschreibung:
[Kinnot]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0932-0_000.jpgIndex:
B_0932-0_000

Titel/Beschreibung:
[Seder Tefilla]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0933-0_000.jpgIndex:
B_0933-0_000

Titel/Beschreibung:
[Seder Tefilla]

Druckort:
-

Jahr:
18. Jh.


B_0934-0_000.jpgIndex:
B_0934-0_000

Titel/Beschreibung:
Bucheinband

Druckort:
-

Jahr:
-


B_0935-0_000.jpgIndex:
B_0935-0_000

Titel/Beschreibung:
Handschrift

Druckort:
-

Jahr:
-


B_0936-0_000.jpgIndex:
B_0936-0_000

Titel/Beschreibung:
Sche'elot ve-Teschubot

Druckort:
-

Jahr:
-


B_0937-0_000.jpgIndex:
B_0937-0_000

Titel/Beschreibung:
Buchstabiertafel

Druckort:
Fürth

Jahr:
zwischen 1737 und 1774


B_0938-0_000.jpgIndex:
B_0938-0_000

Titel/Beschreibung:
Tallit Katan

Druckort:
-

Jahr:
-


B_0939-0_000.jpgIndex:
B_0939-0_000

Titel/Beschreibung:
Tefillin

Druckort:
-

Jahr:
-